Nordic walking tour around the Ferchensee as part of the Partner Programme.

Nordic walking tour around the Ferchensee.

Photo: Federal Government/Güngör