اطلاع از واکسیناسیون (دری) با دکتر جاسمین ابراهیم خیل : چرا واکسیناسیون در برابر کرونا دارای اهمیت می باشد؟

01:01

اطلاع از واکسیناسیون اطلاع از واکسیناسیون (دری) با دکتر جاسمین ابراهیم خیل : چرا واکسیناسیون در برابر کرونا دارای اهمیت می باشد؟

به خاطر از محافظت از خود و خانواده ، از شما می خواهم که در برابر کرونا واکسینه شوید." دکتر جاسمین ابراهیم خیل، پزشک عمومی و پزشک خانواده از Mühlheim an der Ruhr ، از مردم دری زبان می خواهد تا خود را در برابر ویروس کرونا واکسینه کنند. "با واکسیناسیون، می توانیم با هم کمک کنیم تا همه گیری را پشت سر بگذاریم.